Strona główna – Rynek

Rynek

Jakie są dostępne na rynku formy inwestycji w pożyczki hipoteczne?

Bazując na danych rynkowych i opiniach ekspertów, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że branża pożyczek hipotecznych jest nie tylko stabilna, ale również niezwykle atrakcyjna pod kątem lokowania kapitału. Coraz więcej osób wybiera ją ze względu na odporność na wahania koniunktury, wysoką prognozowaną stopę zwrotu i potencjalne zabezpieczenia.

I tutaj pojawia się niezwykle ważna kwestia. Nie tylko obszar inwestycji, ale również dobór formy ma ogromne znaczenie, dlatego też poniżej przedstawiamy różne formy inwestowania w sektor pożyczek hipotecznych przedstawiając wady i zalety niniejszych rozwiązań. Obok każdego z przedstawianych rozwiązań przedstawiamy również autorską ocenę w formie „banknotów”, przy czym 1 oznacza inwestycje najmniej preferowane, a 5 najbardziej1.

FILAR Inwestycje – zabezpieczona hipoteką inwestycja w Alternatywną Spółkę Inwestycyjną

Innowacyjna forma inwestowania w pożyczki zabezpieczone, która łączy zalety pozostałych form inwestycji jednocześnie ograniczając wady. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży pożyczkowej, dywersyfikacji portfela i przede wszystkim ustanowieniu zabezpieczeń w formie hipotek, sytuacja Inwestorów znacząco się polepsza. Choć nie jest to forma całkowicie pozbawiona ryzyka, to zdecydowanie przez nas rekomendowana.
Założenia wyliczenia oceny: duże doświadczenie podmiotu oferującego inwestycje, dywersyfikacja portfela pożyczkowego, podmiot wpisany do rejestru Zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, stabilna polityka inwestycyjna, zabezpieczenie hipoteczne na rzecz inwestora

Ocena:

5/5

Inwestycja poprzez Fundusz Inwestycyjny lub ASI

Forma, której chyba nikomu nie trzeba przybliżać. Do zalet tego typu podmiotów można zaliczyć m.in. zewnętrzny nadzór czy stabilność ze względu na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Jako pewną wadę można postrzegać brak dodatkowych zabezpieczeń na rzecz Inwestorów.
Założenia wyliczenia oceny: duże doświadczenie podmiotu oferującego inwestycje, dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, podmiot wpisany do rejestru Zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, stabilna polityka i strategia inwestycyjna

Ocena:

4/5

Pożyczka inwestycyjna / weksle inwestycyjne

Niektóre firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek, chociaż nie tylko, poszukują inwestorów oferując im tzw. weksle inwestycyjne lub proponując zawarcie umowy mającej cechy umowy pożyczki. Na samym wstępie warto podkreślić, że z informacji, które posiadamy firmy te rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań względem inwestorów regularnie wypłacając im odsetki, przy czym dostrzegamy pewne istotne wady tych inwestycji:

  1. Zarówno UOKiK, jak również Komisja Nadzoru Finansowego, mają liczne zastrzeżenia dotyczące oferowania tzw. weksli inwestycyjnych. Firmy je oferujące często zmagają się z problemami natury prawnej, a nawet umieszczane są na liście ostrzeżeń publicznych KNF. W związku z tym pojawia się również podwyższone ryzyko nałożenia na daną instytucje kar i grzywien, które w ostateczności mogłyby zachwiać stabilnością podmiotu.
  2. Brak „twardego” zabezpieczenia na rzecz Inwestorów. Należy pamiętać, że gwarantem bezpieczeństwa „weksla inwestycyjnego” jest tylko i wyłącznie wypłacalność wystawcy, a więc w przypadku utraty płynności przez wystawcę weksla Inwestorzy mogą nie odzyskać swoich środków.
  3. Brak zewnętrznego nadzoru nad działalnością inwestycyjną. Firmy te w większości nie są podmiotami rynku finansowego, w związku z czym KNF nie może zastosować wobec nich odpowiednich środków nadzorczych.
  4. Problematyka ewentualnego zezwolenia na prowadzenie działalności inwestycyjnej. W tym miejscu warto przywołać art. 171 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe:
„Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 20 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 5.”

Założenia wyliczenia oceny: duże doświadczenie podmiotu oferującego inwestycje, dywersyfikacja portfela pożyczkowego

Średnia ocena wynika głównie z powodu zastrzeżeń prawnych oraz braku bezpośrednich zabezpieczeń.

Ocena:

3/5

Udziały w spółce celowej tzw. SPV

Polega ono na tym, że kilku inwestorów tworzy spółkę celową (z ang. SPV – Special Purpose Vehicle), której zadaniem ma być udzielanie pożyczek zabezpieczonych. Pozwala to na ograniczenie niektórych kosztów i ryzyka inwestycyjnego, chociaż w dalszym ciągu pozostaje ono bardzo wysokie.

Rozwiązanie to przeznaczone jest dla dużych i doświadczonych inwestorów, którzy posiadają wiedzę wystarczającą do prowadzenia działalności pożyczkowej.

W naszym rankingu niniejsza forma otrzymuję ocenę 2 banknociki.
Założenia: dywersyfikacja portfela pożyczkowego, współpraca z dobrą kancelarią prawną, brak doświadczenia branżowego Inwestorów

Ocena:

2/5

Samodzielne udzielanie pożyczek

Niektóre osoby, skuszone potencjalnie wysokim zyskiem, decydują się na bezpośrednie udzielanie pożyczek zabezpieczonych nieruchomością. Działamy skutecznie w tej branży więc wiemy, że może być to lukratywny biznes, przy czym wiemy również, ile może kosztować drobny błąd. Efektywność w branży pożyczkowej wymaga ogromnego doświadczenia, wyspecjalizowanych prawników i odpowiedniego kapitału. Działanie „po godzinach” często kończy się tragicznie. Niejednokrotnie słyszeliśmy historie o źle ustanowionych hipotekach, błędach w aktach notarialnych, wyłudzeniach, omyłkowo wstawionych do umowy klauzulach niedozwolonych, które skutkowały późniejszymi problemami prawnymi, złym doborze pożyczkobiorców czy problemach z egzekucją należności itp.

Innym problemem jest dywersyfikacja inwestycji. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, pożyczkodawca prywatny powinien udzielić większej ilości pożyczek, a to nie tylko wymaga odpowiedniego kapitału, ale również rodzi konieczność rejestracji działalności gospodarczej (brak rejestracji może spowodować negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych). Jeżeli zaś pożyczkodawca działa w sposób zorganizowany i chce udzielać pożyczek konsumentom to musi dokonać rejestracji działalności w odpowiedniej formie, przestrzegając przepisów m.in. dotyczących minimalnego kapitału (1 000 000,00 zł), czy raportowania do Biura Informacji Kredytowej.

Mając na uwadze powyższe i aktualny stan prawny, stoimy na stanowisku, że rozpoczęcie efektywnej działalności pożyczkowej wymaga inwestycji na poziomie przynajmniej kilku milionów złotych.

Samodzielne udzielanie pożyczek, w szczególności przez niedoświadczonych Inwestorów, stanowi najbardziej ryzykowną formę z wszystkich przedstawionych i w skrajnych przypadkach może prowadzić nie tylko do utraty całości kapitału, ale również wygenerowania dodatkowych kosztów po stronie pożyczkodawcy (koszty prawne, sądowe, obsługi księgowej, kary i grzywny etc.).

Założenia wyliczenia oceny: udzielenie maksymalnie kilku pożyczek, brak doświadczenia branżowego ze strony inwestora

Ocena:

1/5

Crowdfunding pożyczkowy

Forma wybierana często przez najmniej doświadczonych Inwestorów, nieposiadających wystarczającego kapitału na samodzielne udzielenie pożyczki. Głównie dotyczy on pożyczek niezabezpieczonych, co związane jest z trudnościami proceduralnymi dotyczącymi choćby ustanowienia hipoteki, chociaż zdarzają się również przypadki udzielania w tej formie pożyczek zabezpieczonych.
Z racji podobieństwa do samodzielnego udzielania pożyczek opisanego w punkcie powyżej, nie jest to polecana przez nas forma inwestowania.

Ocena:

1/5

1 – nadana przez nas ocena stanowi jedynie element wspierający uszeregowanie poszczególnych form inwestycji w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Oceny nie odzwierciedlają również proporcji ponoszonego przez Inwestorów ryzyka i stanowią subiektywny pogląd autora.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji