Strona główna – Nadzór nad ZASI

Nadzór nad ZASI

W związku z tym, że FILAR Inwestycje ASI jest zewnętrznie zarządzaną Alternatywną Spółką Inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 681 z późn. zm. Dalej „Ustawa”) przedstawiamy poniżej informacje dotyczące nadzoru nad Zarządzającym ASI, którym jest FILAR Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „FILAR Inwestycje”).

Ogólne informacje dotyczące Zarządzającego ASI

Przedmiotem działalności zarządzającego ASI może być wyłącznie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną [„ASI”] lub unijnym alternatywnym funduszem inwestycyjnym [„AFI”]. Zarządzający ASI nie może prowadzić innej aktywności gospodarczej.

Z kolei przedmiotem działalności ASI jest wyłącznie zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. ASI nie może prowadzić innej aktywności gospodarczej. Jedynie w przypadku ASI będącego zarazem wewnętrznie zarządzającym ASI, możliwe jest łączenie działalności ASI oraz zarządzającego ASI.

Wykonywanie działalności zarządzającego ASI jest regulowane przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi [„Ustawa”]. W zależności od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, którymi dany zarządzający ASI zamierza zarządzać lub zarządza, wymagane jest bądź uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego [„KNF”], bądź wpis do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI nie będzie wymagane, co jest równoznaczne z koniecznością uzyskania wpisu do rejestru zarządzających ASI, jeżeli:

  • łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zamierza zarządzać lub zarządza zarządzający ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 000 euro, lub
  • w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty 500 000 000 euro.
 

Przepisy prawa, dopuszczają dwa typy zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną [„ZASI”]:

  • spółka kapitałowa, w tym spółka europejska, będąca samą ASI – prowadząca działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
  • spółka kapitałowa będąca komplementariuszem ASI, działająca w formie spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej – prowadząca działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.
 

Podsumowując, zarządzającym ASI może być wyłącznie spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie KNF na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, bądź w przypadku zarządzania portfelami inwestycyjnymi ASI o niższej wartości, została wpisana do rejestru zarządzających ASI.

Wykonywanie działalności zarządzającego ASI bez uprzedniego uzyskania zezwolenia KNF, bądź bez wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI, podlega odpowiedzialności karnej.

 

FILAR Inwestycje jest zewnętrznie zarządzającym ASI działającym w oparciu o wpis do rejestru Zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem PLZASI00394. Podmiot ten jest objęty jest ograniczonym nadzorem ze strony KNF, co objaśniamy poniżej.

Zakres nadzoru nad Filar Inwestycje (Zarządzający ASI)

W przypadku zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru ZASI (w tym FILAR Inwestycje), znajduje zastosowanie roczna częstotliwość przekazywania sprawozdań okresowych ZAFI.

Sprawozdanie okresowe za dany rok obrotowy powinno zostać przekazane w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

Wypełnienie obowiązku sprawozdawczego polega na przesłaniu drogą teletransmisji za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) w formie elektronicznej sprawozdania zarządzającego ASI oraz sprawozdania dla każdej zarządzanej ASI.

Zgodnie z informacją przekazaną w komunikacie Komisji należy zauważyć, że w świetle obowiązujących przepisów, podmioty wpisane do rejestru zarządzających ASI nie mają tego rodzaju obowiązków sprawozdawczych, które umożliwiłyby Komisji sprawowanie bieżącego nadzoru nad sposobem prowadzenia działalności podmiotów wpisanych do rejestru zarządzających ASI, tak jak w przypadku podmiotów działających na podstawie zezwolenia.

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, do KNF nie są przekazywane i nie podlegają weryfikacji przez Komisję sprawozdania finansowe Zarządzających ASI oraz ASI. Ponadto KNF nie weryfikuje składu portfela inwestycyjnego ASI, ani zmian w dokumentach wewnętrznych tj. polityka i strategia inwestycyjna.

Źródło:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne/kapitalowy/zarzadzajacy_alternatywnymi_spolkami_inwestycyjnymi_ZASI/akty_prawne_i_wytyczne

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne/kapitalowy/zarzadzajacy_alternatywnymi_spolkami_inwestycyjnymi_ZASI/raporty  

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się również ze Stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zasad sprawowania nadzoru nad zarządzającymi ASI wpisanymi do rejestru zarządzających ASI.