Strona głównaInformacje Prawne i Dokumenty​ – Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Poniżej znajdą Państwo oświadczenia Zarządu Spółki Filar Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju. Publikacja niniejszego oświadczenia wynika z obowiązku, nakładanego na takie instytucje jak nasza, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późń. zm., nazywane również „Rozporządzeniem SFDR”.

Spółka nie posiada formalnej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, o której mowa w art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późń. zm., „Rozporządzenie SFDR”)

Spółka nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późń. zm., „Rozporządzenie SFDR”). Ponadto, mając na uwadze regulacje zawarte w Artykule 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia SFDR, Spółka przedstawia poniżej uzasadnienie takiego postępowania.

Powodem nieuwzględniania przez Spółkę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju są czynniki ekonomiczne wynikające z wczesnego etapu działalności. Na tym etapie Spółka uznaje za bezcelowe ponoszenie kosztów związanych z implementacją strategii (tj. koszty obsługi prawnej), o której mowa w art. 4 Rozporządzenia SFDR.
Spółka jednak nie wyklucza możliwości opracowania takiej strategii w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.