Strona głównaInformacje Prawne i Dokumenty​ – Strategia Inwestycyjna

Strategia Inwestycyjna

Według stanu na dzień: 13.12.2023 r.

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru, niniejszym przedstawiamy opis strategii inwestycyjnej „FILAR Inwestycje Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „Spółka” lub „ASI”).

Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować:

1. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Spółki:

1.1. Spółka lokuje aktywa w: infoWyjaśnienieAktualnie koncentrujemy się na zakupie udziałów i akcji w podmiotach, o których mowa w komentarzu powyżej i w najbliższym czasie nie przewidujemy innych form lokowania kapitału, o których mowa w pkt. 2.2.

a) akcje spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych wyemitowanych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

b) udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prawa udziałowe w innych spółkach krajowych lub zagranicznych.

1.2. Spółka ponadto może lokować aktywa w:

a) obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne,

b) obligacje kuponowe spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego,

c) obligacje zamienne na akcje spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego,

d) akcje i obligacje spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz inne papiery wartościowe przyznające podobne prawa, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki,

e) udziały i obligacje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prawa udziałowe i dłużne przyznające podobne uprawnienia w spółkach prawa państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki,

f) waluty państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki,

g) instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, czeki kasowe, czeki rozrachunkowe, obligacje skarbowe, lokaty bankowe, certyfikaty depozytowe, weksle,

h) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych,

i) papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD,

j) wierzytelności, które spełniają następujące warunki: podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, opiewające na świadczenia pieniężne. Spółka będzie preferować wierzytelności zabezpieczone hipotecznie.

2. Wszelkie sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej.

2.1. Spółka zamierza realizować cel inwestycyjny poprzez inwestycje m.in. w prawa udziałowe spółek z sektora branży finansowej, branży pożyczkowej, branży funduszy hipotecznych, branży nowych technologii w dziedzinie finansów (FinTech) i branży nieruchomości, w tym znajdujących się w początkowych fazach rozwoju, tj. w fazie Poc (Proof-of-Concept) ora PoP (Proof-of-Pricnciple).

2.2. Spółka jest w szczególności zainteresowana inwestycjami dotyczącymi:

a) pożyczek zabezpieczonych hipoteką,

b) funduszy hipotecznych.

2.3. Spółka przy dokonywaniu lokat kieruje się bieżącą sytuacją makro i mikro-ekonomiczną oraz analizą trendów rynkowych.

2.4. Spółka będzie lokowała aktywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Europy oraz na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

2.5. Spółka zamierza realizować strategię stabilnego wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem bądź lokowaniem środków i zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

3. Zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów ASI oraz przewidywanych zasad wyjścia z inwestycji.

3.1. Decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, w oparciu o określony poziom ryzyka inwestycyjnego.

3.2. Ostateczne decyzje o rozpoczęciu pracy nad inwestycją podejmuje jednogłośnie Zarząd, który w trakcie decyzji może pod uwagę brać również pozostałe istotne czynniki dotyczące inwestycji. W szczególności – w przypadku inwestycji w spółki kapitałowe – opisujące jakość zespołu zarządzającego spółką, w tym jego wysoką determinację, kompletność jego kompetencji, duże doświadczenie branżowe, odpowiednią strukturę udziałową pozwalającą na pozyskanie w przyszłości kapitału od nowych inwestorów, a także korzystne dla Spółki dodatkowe prawa korporacyjne możliwe do uzyskania na mocy zawartych umów.

3.3. Spółka przewiduje 4-letni horyzont inwestycyjny, po upływie, którego Spółka podejmie decyzję o zasadności wyjścia z inwestycji.

3.4. Spółka może dokonać wyjścia z inwestycji, których dokonała, a stanowiących główne kategorie lokat, przez każdą dopuszczalną prawem formę. Przewidywaną metodą wyjścia z inwestycji jest sprzedaż całego pakietu praw udziałowych inwestorowi strategicznemu.

3.5. Podstawą do podjęcia decyzji o wyjściu z inwestycji mogą być: zmiana sytuacji rynkowej, zmiana otoczenia prawnego, możliwość ulokowania środków w inwestycję, która zdaniem Zarządu Spółki przyniesie wyższą stopę zwrotu, upływ terminów umownych (np. nadejście terminu wykupu menagerskiego, nadejście terminu wykupu obligacji lub spłaty wierzytelności).

4. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej.

4.1. Spółka może zaciągnąć pożyczki i kredyty oraz dokonywać emisji obligacji w łącznej wysokości nie przekraczającej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wartości aktywów netto Spółki w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu albo emisji obligacji.

4.2. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji. Spółka udziela pożyczek, poręczeń i gwarancji przy uwzględnianiu celu inwestycyjnego Spółki. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów netto Spółki, z tym, że wysokość pożyczki, poręczenia lub gwarancji udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości aktywów netto Spółki.

4.3. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane przy zachowaniu następujących zasad:

a) pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia,

b) pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom, które nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji, a także podmiotom, wobec których nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

c) udzielanie pożyczki, poręczenia lub gwarancji nastąpi na warunkach rynkowych.

4.4. Zasady spłaty udzielanych pożyczek zostaną ustalone każdorazowo w umowie pomiędzy Spółką a pożyczkobiorcą, przy czym pożyczkobiorca jest obowiązany umożliwić Spółce podejmowanie czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej pożyczkobiorcy oraz kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki.

4.5. Pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 5 lat. Pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą zostać udzielone, jeżeli wartość zabezpieczenia będzie równa co najmniej 120% wartości pożyczonych środków, lub poręczonej albo gwarantowanej sumy. Zabezpieczeniem może być każde prawo, z którego Spółka może się zaspokoić, przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej Spółko oraz dopuszczalnych lokat Spółki.

5. Czynniki zrównoważonego rozwoju infoWyjaśnienieZamieszczenie informacji odnoszącej się do tzw. czynników zrównoważonego rozwoju jest obowiązkiem takich podmiotów jak FILAR Inwestycje.
Jednocześnie stoimy na stanowisku, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (art. 6 ust. 1 Rozporządzenia SFDR) są, w kontekście naszej działalności, nieznaczące i nie wpływają na zwrot z tytułu uczestnictwa w FILAR Inwestycje.

5.1. Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

5.2. Spółka uznaje, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia SFDR są nieznaczące i nie wpływają na zwrot z tytułu uczestnictwa w ASI.

5.3. Spółka nie posiada formalnej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, o której mowa w art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późń. zm., „Rozporządzenie SFDR”). Przyjęcie, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia SFDR, strategii uwzględniania w działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie jest obowiązkiem zarządzających ASI. Z przytoczonego, w zdaniu poprzednim, przepisu wynika wyłącznie obowiązek ujawnienia informacji na temat przyjętego podejścia i opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej, do czego Spółka zobowiązała się w pkt. 5.5. poniżej.

5.4. Spółka nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późń. zm., „Rozporządzenie SFDR”). Ponadto, mając na uwadze regulacje zawarte w Artykule 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia SFDR, Spółka przedstawia poniżej uzasadnienie takiego postępowania. W odniesieniu do zagadnienia uwzględniania w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ich głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, art. 4 Rozporządzenia SFDR dopuszcza możliwość ich nieuwzględniania (art. 4 ust. 1. lit. b)), jednocześnie nakładając obowiązek jasnego uzasadnienia takiego postępowania oraz zamieszczenia go na stronie internetowej (zobowiązanie Spółki do zamieszczenia niniejszego znajduje się w pkt. 5.5. poniżej). Powodem nieuwzględniania przez Spółkę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju są czynniki ekonomiczne wynikające z wczesnego etapu działalności. Na tym etapie Spółka uznaje za bezcelowe ponoszenie kosztów związanych z implementacją strategii (tj. koszty obsługi prawnej), o której mowa w art. 4 Rozporządzenia SFDR. Spółka jednak nie wyklucza możliwości opracowania takiej strategii w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.

5.5. Spółka zobowiązuje się do opublikowania na swojej stronie internetowej informacji zgodnie z art. 3 i 4 Rozporządzenia SFDR.

Spółka nie uwzględnia głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późń. zm., dalej jako „Rozporządzenie SFDR”). Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit b Rozporządzenia SFDR, Spółka zobowiązana jest do opublikowania jasnego uzasadnienia takiego postępowania, obejmujące w stosownych przypadkach informacje na temat tego, czy i kiedy zamierza brać pod uwagę takie niekorzystne skutki.