Strona głównaInformacje Prawne i Dokumenty​ – Polityka Inwestycyjna

Polityka Inwestycyjna

Według stanu na dzień: 13.12.2023 r.

1. Cel inwestycyjny.

1.1. Celem inwestycyjnym Spółki jest osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

1.2. Spółka zamierza realizować cel poprzez inwestycje w prawa udziałowe spółek z sektora branży finansowej, branży pożyczkowej, branży funduszy hipotecznych, branży nowych technologii w dziedzinie finansów (FinTech) i branży nieruchomości, w tym znajdujących się w początkowych fazach rozwoju, tj. w fazie Poc (Proof-of-Concept) ora PoP (Proof-of-Pricnciple). Spółka przy dokonywaniu lokat kieruje się bieżącą sytuacją makro i mikro-ekonomiczną oraz analizą trendów rynkowych. Spółka będzie lokowała aktywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw, w tym przede wszystkim państw Europy oraz na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. infoWyjaśnienieZgodnie z aktualnymi założeniami, FILAR Inwestycje koncentruje się na podmiotach oferujących finansowanie zabezpieczone nieruchomością w formie pożyczek hipotecznych i leasingów nieruchomości. W roku 2024 planuje dokonywanie inwestycji wyłącznie na terenie Polski. W przyszłości nie wyklucza możliwości inwestycji na innych rynkach, zgodnie z przyjętą Polityką i Strategią Inwestycyjną.

2. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Spółki:

2.1. Spółka lokuje aktywa w: infoWyjaśnienieAktualnie koncentrujemy się na zakupie udziałów i akcji w podmiotach, o których mowa w komentarzu powyżej i w najbliższym czasie nie przewidujemy innych form lokowania kapitału, o których mowa w pkt. 2.2.

a) akcje spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych wyemitowanych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

b) udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prawa udziałowe w innych spółkach krajowych lub zagranicznych.

2.2. Spółka ponadto może lokować aktywa w:

a) obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne,

b) obligacje kuponowe spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego,

c) obligacje zamienne na akcje spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego,

d) akcje i obligacje spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz inne papiery wartościowe przyznające podobne prawa, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki,

e) udziały i obligacje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prawa udziałowe i dłużne przyznające podobne uprawnienia w spółkach prawa państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki,

f) waluty państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki,

g) instrumenty rynku pieniężnego, takie jak: bony skarbowe, czeki kasowe, czeki rozrachunkowe, obligacje skarbowe, lokaty bankowe, certyfikaty depozytowe, weksle,

h) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych,

i) papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD,

j) wierzytelności, które spełniają następujące warunki: podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które opiewają na świadczenia pieniężne. Spółka będzie preferować wierzytelności zabezpieczone hipotecznie.

3. Kryteria doboru lokat: infoWyjaśnienieZależy nam na pełnej transparentności naszych działań, dlatego w punktach od 3 – 6 prezentujemy kryteria doboru inwestycji oraz wytyczne i ograniczenia inwestycyjne.

3.1. Przy wyborze aktywów, w które Spółka będzie inwestować, Spółka będzie kierować się przede wszystkim:

a) analizą emitentów przygotowaną przez instytucje krajowe i zagraniczne,

b) analizą prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,

c) analizą sprawozdań finansowych emitentów,

d) analizami makro-ekonomicznymi sporządzonymi przez ośrodki badawcze,

e) analizami branżowymi banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych,

f) informacjami codziennymi podawanymi przez serwisy informacyjne,

g) spotkaniami z wybranymi emitentami,

h) informacjami prasowymi i konferencjami,

i) analizą warunków politycznych,

j)innymi źródłami informacji.

3.2. Przy alokacji aktywów pomiędzy papiery wartościowe udziałowe i dłużne, kryterium doboru lokat jest analiza makro i mikro-ekonomiczna oraz ocena trendów rynkowych. Spółka będzie dokonywała doboru lokat określonych w poprzedzających punktach kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Spółki przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

3.3. Podstawą doboru do Spółki lokat o charakterze udziałowym (akcje i udziały), jest analiza fundamentalna Spółki i sektora jej działalności oraz ocena trendów rynkowych. Przede wszystkim Spółka będzie dokonywała inwestycji w podmioty działające na rynku pożyczek zabezpieczonych hipoteką oraz funduszy hipotecznych.

3.4. Spółka będzie poszukiwała udziałów lub akcji spółek, które rokują ponadprzeciętny wzrost wartości. W ocenie istotne znaczenie będą miały analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości spółki lub posiadanych przez spółkę aktywów. Wśród elementów analizy istotne będą oceny: produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, ogólnych perspektyw rozwoju czy możliwości przejęcia lub restrukturyzacji.

3.5. Podstawą doboru do Spółki obligacji jest ocena czasowa portfela ustalana w oparciu o przewidywane zmiany rynkowych stóp procentowych, kształt krzywej dochodowości, poziom inflacji oraz ocenę trendów rynkowych. Spółka dobierając obligacje do portfela inwestycyjnego będzie zwracała szczególną uwagę na ryzyka związane z inwestycją w dany papier, takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności papierów, ryzyko niewypłacalności emitenta oraz oferowane formy zabezpieczenia.

3.6. Podstawą doboru do portfela wierzytelności jest rodzaj wierzytelności z uwzględnieniem tytułu z jakiego wierzytelność powstała, termin wymagalności, okres przedawnienia, rodzaj dłużnika, ocena prawdopodobieństwa ściągnięcia należności.

3.7. Udział pozostałych rodzajów lokat w aktywach Spółki będzie ulegał zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat są: obecny i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji, tempo wzrostu gospodarczego, dynamika wzrostu zysków spółek, wskaźniki wyceny rynkowej spółek, zapotrzebowanie na towary i surowce gospodarki światowej z uwzględnieniem stanu ich zapasów oraz wpływ powyższych czynników na sytuację w poszczególnych krajach i regionach świata. Podejmując decyzję o stopniu zaangażowania w poszczególne rodzaje lokat Spółka bierze pod uwagę także sytuację makro i mikro-ekonomiczną w kraju i na świecie.

3.8. Dokonywanie lokat w waluty, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych, będzie miało na celu zapewnienie płynności i sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym Spółki oraz wzrost wartości portfela inwestycyjnego Spółki. Podstawą doboru do portfela Spółki walut jest ocena możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty. Podstawą doboru do Spółki instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów jest ocena sytuacji fundamentalnej emitenta (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna) oraz ocena sytuacji makro-ekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa).

4. Zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów ASI oraz przewidywanych zasad wyjścia z inwestycji.

4.1. Decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, w oparciu o określony poziom ryzyka inwestycyjnego.

4.2. Ostateczne decyzje o rozpoczęciu pracy nad inwestycją podejmuje jednogłośnie Zarząd, który w trakcie decyzji może pod uwagę brać również pozostałe istotne czynniki dotyczące inwestycji, takie jak jakość zespołu zarządzającego spółką, doświadczenie branżowe, odpowiednią strukturę udziałową pozwalającą na pozyskanie w przyszłości kapitału od nowych inwestorów, a także korzystne dla Spółki dodatkowe prawa korporacyjne możliwe do uzyskania na mocy zawartych umów.

4.3. Spółka przewiduje 4-letni horyzont inwestycyjny, po upływie, którego Spółka podejmie decyzję o zasadności wyjścia z inwestycji.

4.4. Spółka może dokonać wyjścia z inwestycji, których dokonała, a stanowiących główne kategorie lokat, przez każdą dopuszczalną prawem formę. Przewidywaną metodą wyjścia z inwestycji jest sprzedaż całego pakietu praw udziałowych inwestorowi strategicznemu.

4.5. Podstawą do podjęcia decyzji o wyjściu z inwestycji mogą być: zmiana sytuacji rynkowej, zmiana otoczenia prawnego, możliwość ulokowania środków w inwestycję, która zdaniem Zarządu Spółki przyniesie wyższą stopę zwrotu, upływ terminów umownych (np. nadejście terminu wykupu menagerskiego, nadejście terminu wykupu obligacji lub spłaty wierzytelności).

5. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne.

5.1. Spółka lokuje od 50% (pięćdziesiąt procent) do 100% (sto procent) wartości swoich aktywów w akcje lub udziały. Spółka daje więc pierwszeństwo inwestycyjne wymienionym w niniejszym postanowieniu aktywom.

5.2. W przypadku braku ulokowania 100% (sto procent) aktywów w akcje lub udziały, Spółka inwestuje w wierzytelności lub obligacje od 0% (zero procent) do 50% (pięćdziesiąt procent) wartości swoich aktywów.

5.3. Spółka lokuje od 0% (zero procent) do 50% (pięćdziesiąt procent) wartości aktywów w walutach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

5.4. Spółka lokuje od 0% (zero procent) do 50% (pięćdziesiąt procent) wartości aktywów w instrumentach rynku pieniężnego, depozytach w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych, w szczególności w początkowej fazie swojej działalności.

5.5. Spółka lokuje od 0% (zero procent) do 50% (pięćdziesiąt procent) wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD,

5.6. Inwestycje dokonywane w kategorii aktywów inne niż akcje i udziały będą realizowane z uwzględnieniem pierwszeństwa inwestycyjnego lokat w akcje i udziały.

5.7. Spółka będzie dokonywała doboru lokat w akcje i udziały kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Głównymi kryteriami doboru lokat będzie potencjał wzrostu wartości akcji i udziałów, praw i obowiązków w spółkach osobowych, w spółkach długoterminowym horyzoncie czasowym. Spółka będzie obejmowała, nabywała udziały, akcje oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych oraz finansowała działalności spółek poprzez np. udzielanie im pożyczek, dopłat, obejmowanie i nabywanie obligacji.

5.8. Portfel Spółki budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów, a mianowicie:

a) dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów,

b) przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji,

c) dbałości o zachowanie płynności inwestycji.

5.9. Spółka stosuje następujące ograniczenia inwestycyjne:

a) akcje, obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności, wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie mogą stanowić łącznie do 20% (dwadzieścia procent) aktywów Spółki, a w przypadku wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwały mogą stanowić łącznie do 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów,

b) listy wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości aktywów Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyrazi zgodę w formie uchwały na większą wartość, do 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów,

c) depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej w rozumieniu Ustawy o Funduszach nie mogą stanowiąc więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) wartości aktywów Spółki,

d) waluta obca jednego państwa lub EURO nie może stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) aktywów Spółki, a w przypadku wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwały może wynosić do 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów,

e) papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD nie mogą stanowić więc niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów.

6. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Spółkę.

6.1. Spółka może zaciągnąć pożyczki i kredyty oraz dokonywać emisji obligacji w łącznej wysokości nie przekraczającej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wartości aktywów netto Spółki w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu albo emisji obligacji.

6.2. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji. Spółka udziela pożyczek, poręczeń i gwarancji przy uwzględnianiu celu inwestycyjnego Spółki. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów netto Spółki, z tym, że wysokość pożyczki, poręczenia lub gwarancji udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości aktywów netto Spółki.

6.3. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane przy zachowaniu następujących zasad:

a) pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia,

b) pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom, które nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji, a także podmiotom, wobec których nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

c) udzielanie pożyczki, poręczenia lub gwarancji nastąpi na warunkach rynkowych.

6.4. Zasady spłaty udzielanych pożyczek zostaną ustalone każdorazowo w umowie pomiędzy Spółką a pożyczkobiorcą, przy czym pożyczkobiorca jest obowiązany umożliwić Spółce podejmowanie czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej pożyczkobiorcy oraz kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki.

6.5. Pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 5 lat. Pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą zostać udzielone, jeżeli wartość zabezpieczenia będzie równa co najmniej 120% wartości pożyczonych środków, lub poręczonej albo gwarantowanej sumy. Zabezpieczeniem może być każde prawo, z którego Spółka może się zaspokoić, przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej Spółko oraz dopuszczalnych lokat Spółki.

7. Opis czynników ryzyka. infoWyjaśnienieWiemy, że nie ma inwestycji bez ryzyka, dlatego stale analizujemy potencjalne ryzyka i staramy się na nie odpowiadać. Jedną z takich odpowiedzi jest ustanowianie na rzecz inwestorów zabezpieczeń hipotecznych.

7.1. Czynniki ryzyka, jako zdarzenia niepewne wpisane są w każdą prowadzoną działalność gospodarczą. Opisane poniżej czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Spółki, mogą nie być jedynymi, które dotyczą Spółki i prowadzonej przez nią działalności. W przyszłości mogą powstać ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależne od Spółki. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności. W efekcie poniższych zdarzeń inwestorzy mogą nie osiągnąć założonej stopy zwrotu z inwestycji i stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Spółka nie kierowała się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

7.2. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej.

7.3. Do pełnej oceny ryzyka związanego z nabywaniem akcji Spółki lub innych papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę niezbędne jest zapoznanie się z treścią statutu Spółki, Polityką Inwestycyjną oraz Opisem Strategii Inwestycyjnej.

7.4. Ryzyko makroekonomiczne:

Poziom wyników finansowych generowanych przez Spółkę uzależniony będzie od koniunktury makroekonomicznej, determinowanej przez takie czynniki jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopa inflacji, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia, polityka pieniężna, polityka fiskalna rządu, dostępność środków finansowych oraz sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw domowych.

Ze względu na charakter lokat Spółki, inwestorzy będą narażeni na ryzyko związane z pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Negatywne zjawiska makroekonomiczne występujące w kraju i zagranicą mogą niekorzystnie wpłynąć na przychody z lokat Spółki.

7.5. Ryzyko niskiej płynności lokat.

Inwestycje w instrumenty finansowe na rynku niepublicznym charakteryzują się niską płynnością. Proces sprzedaży tego typu aktywów jest procesem długotrwałym i często wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przedłużanie się okresu poszukiwania nabywcy może negatywnie wpłynąć na efektywność finansową przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę. Spółka minimalizuje ryzyko płynności, dochowując najwyższej staranności w przygotowaniu procesu sprzedaży i wykorzystując dostępne kanały sprzedaży aktywów będących przedmiotem lokat Spółki.

7.6. Ryzyko błędnej wyceny lokat.

Wycena lokat dokonywana jest na etapie zakupu oraz na etapie sprzedaży. Ewentualne nieprawidłowości lub błędne założenia dla wyceny mogą przyczynić się do nabycia aktywów po cenie zawyżonej lub sprzedaży po cenie niższej od wartości rynkowej, a w konsekwencji doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych Spółki. W celu ograniczenia ryzyka nieefektywnej wyceny Spółka może zlecać profesjonalnym podmiotom wykonanie wyceny. Czynnikiem ograniczającym ryzyko jest także doświadczenie i kompetencje zarządzających Spółką. Należy mieć jednak na uwadze, że wycena dokonywana jest na określoną datę i nie ma gwarancji, że dane w niej zawarte precyzyjnie oddają wartość rynkową danego aktywa na inny moment. W szczególności istnieje ryzyko, iż w wyniku zmian koniunktury i otoczenia rynkowego, pomimo dochowania należytej staranności w wycenie na moment jej zakupu, wartość rynkowa w późniejszym czasie – w tym na moment jej sprzedaży – będzie niższa.

7.7. Ryzyko transakcyjne, związane z procesem zawarcia umowy kupna lub sprzedaży lokat.

Zakup większości aktywów wymaga zawarcia umowy sprzedaży z jej zbywcą. Wady prawne takiej umowy lub niedopełnienie wymogów formalnych może, w skrajnym przypadku, doprowadzić do stwierdzenia nieważności zawartej transakcji. W celu zminimalizowania tego ryzyka Spółka będzie korzystać z pomocy kancelarii prawnych o odpowiedniej renomie, posiadających doświadczenie w obsłudze transakcji danego typu.

7.8. Ryzyko rynkowe.

Polityka inwestycyjna Spółki zakłada, że w ramach portfela inwestycyjnego Spółki jej aktywa mogą być lokowane w akcje, udziały, obligacje, wierzytelności, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach i instytucjach kredytowych lub papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe. Istnieje ryzyko związane z możliwością spadku wartości aktywów Spółki w wyniku niekorzystnych zmian cen rynkowych instrumentów będących przedmiotem lokat Spółki.

7.9. Ryzyko związane z lokowaniem aktywów w obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne.

Inwestycja w obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne wiąże się z następującymi czynnikami ryzyka:

a) ryzyko niewypłacalności emitenta – Spółka będzie ograniczała ryzyko niewypłacalności emitenta inwestując w instrumenty dłużne (obligacje, wierzytelności) emitowane lub gwarantowane przez podmioty o dużej zdolności do obsługi zobowiązań: np. Narodowy Bank Polski oraz Skarb Państwa lub zabezpieczone hipoteką lub zastawem;

b) ryzyko stopy procentowej – jest związane ze zmianą cen instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej przy zmianie rynkowej stopy procentowej, Spółka zamierza ograniczać to ryzyko poprzez inwestycje w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego;

c) ryzyko płynności – polega na braku możliwości sprzedaży w krótkim okresie instrumentów dłużnych po cenach odzwierciedlających realną wartość lokat.

  1.  

7.10. Ryzyko związane z lokowaniem aktywów w obligacje kuponowe.

Inwestycja w obligacje kuponowe wiąże się z następującymi czynnikami ryzyka:

a) ryzyko niewypłacalności emitenta – Spółka będzie ograniczała ryzyko niewypłacalności emitenta inwestując w instrumenty dłużne (obligacje, wierzytelności) emitowane lub gwarantowane przez podmioty o dużej zdolności do obsługi zobowiązań: np. Narodowy Bank Polski oraz Skarb Państwa lub zabezpieczone hipoteką lub zastawem;

b) ryzyko stopy procentowej – jest związane ze zmianą cen instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej przy zmianie rynkowej stopy procentowej, Spółka zamierza ograniczać to ryzyko poprzez inwestycje w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego;

c) ryzyko płynności – polega na braku możliwości sprzedaży w krótkim okresie instrumentów dłużnych po cenach odzwierciedlających realną wartość lokat.

7.11.Ryzyko związane z lokowaniem aktywów w obligacje zamienne na akcje.

Inwestycja w obligacje zamienne na akcje wiąże się z następującymi czynnikami ryzyka:

a) ryzyko niewypłacalności emitenta – Spółka będzie ograniczała ryzyko niewypłacalności emitenta inwestując w instrumenty dłużne (obligacje, wierzytelności) emitowane lub gwarantowane przez podmioty o dużej zdolności do obsługi zobowiązań: np. Narodowy Bank Polski oraz Skarb Państwa lub zabezpieczone hipoteką lub zastawem;

b) ryzyko stopy procentowej – jest związane ze zmianą cen instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej przy zmianie rynkowej stopy procentowej, Spółka zamierza ograniczać to ryzyko poprzez inwestycje w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego;

c) ryzyko płynności – polega na braku możliwości sprzedaży w krótkim okresie instrumentów dłużnych po cenach odzwierciedlających realną wartość lokat.

7.12. Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje i udziały.

Inwestowanie w akcje lub udziały spółek wiąże się z następującymi rodzajami ryzyk:

a) ryzyko makroekonomiczne: na rynek akcji wpływ mają czynniki makroekonomiczne takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopień nierównowagi makroekonomicznej, deficyt budżetowy, handlowy i obrotów bieżących, wielkość popytu konsumpcyjnego, poziom inwestycji, wysokość stóp procentowych, kształtowanie się poziomu depozytów i kredytów sektora bankowego, wielkość zadłużenia krajowego, sytuacja na rynku pracy, wielkość i kształtowanie się poziomu inflacji, wielkość i kształtowanie się poziomu cen surowców, sytuacja geopolityczna – osłabienie któregokolwiek z w/w czynników może mieć negatywny wpływ na wyceny akcji;

b) ryzyko branżowe: akcje lub udziały spółek, które będą przedmiotem lokat Spółki podlegają ryzyku branży, w której działają, główne ryzyka to: konkurencyjność, zmiany popytu na produkty oferowane przez podmioty z branży, nowe technologie;

c) ryzyko specyficzne spółki: akcje lub udziały spółek, które będą przedmiotem lokat Spółki, podlegają ryzyku specyficznemu danej spółki, główne ryzyka to: jakość produktu i biznesu, skala działania i wielkość spółki, jakość zarządu, struktura akcjonariatu, polityka dywidendowa, regulacje prawne, przejrzystość działania, zdarzenia losowe;

d) ryzyko płynności – polega na braku możliwości sprzedaży w krótkim okresie akcji lub udziałów będących przedmiotem lokat Spółki po cenach odzwierciedlających realną wartość lokat.

  1.  

7.13. Ryzyko związane z inwestowaniem w waluty państw obcych.

Ryzyko związane z lokowaniem aktywów w waluty państw obcych określane jest mianem ryzyka walutowego i można zdefiniować je jako ryzyko, że na aktywa inwestorów negatywnie wpłynie deprecjacja waluty. Ponieważ kursy walutowe ulegają ciągłym zmianom, inwestorzy dokonujący inwestycji zagranicznych w różnych walutach powinni brać to pod uwagę. Wahania kursów walut mogą mieć znaczący wpływ na osiągane zyski, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Ryzyko walutowe odnosi się również do inwestowania w aktywa inne niż waluty państw obcych, które są denominowane w obcych walutach.

7.14. Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty rynku pieniężnego.

Z inwestowaniem w instrumenty rynku pieniężnego wiąże się ryzyko stóp procentowych, które pojawia się, gdy zachodzą zmiany stóp procentowych na rynku, zaś inwestycja charakteryzuje się stałym dochodem. Oznacza to, że w sytuacji rosnących stóp procentowych na rynku inwestycja o stałym dochodzie staje się mniej atrakcyjna.

Z inwestycją w tego typu aktywa wiąże się również ryzyko niewypłacalności emitenta instrumentu rynku pieniężnego. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka przed podjęcie decyzji inwestycyjnej będzie badać zdolność kredytową emitenta.

7.15. Ryzyko związane z inwestowaniem w depozyty w bankach krajowych, zagranicznych lub instytucjach kredytowych.

Z inwestowaniem w depozyty w bankach krajowych, zagranicznych lub instytucjach kredytowych wiąże się ryzyko stóp procentowych, które pojawia się, gdy zachodzą zmiany stóp procentowych na rynku, zaś inwestycja charakteryzuje się stałym dochodem. Oznacza to, że w sytuacji rosnących stóp procentowych na rynku inwestycja o stałym dochodzie staje się mniej atrakcyjna.

Z inwestycją w tego typu aktywa wiąże się również ryzyko niewypłacalności emitenta instrumentu rynku pieniężnego lub banku, w którym zdeponowano środki. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka będzie starała się utrzymywać depozyty do wysokości gwarantowanej np. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jego zagraniczny odpowiednik.

7.16. Ryzyko związane z lokowaniem aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe.

Z inwestowaniem w tego typu aktywa jak z inwestycją w innego rodzaju instrumenty finansowe wiąże się szereg ryzyk np. ryzyko kredytowe czy ryzyko niskiej płynności.

7.17. Ryzyko związane z inwestowaniem w wierzytelności.

Inwestycje w wierzytelności obarczone są następującymi rodzajami ryzyka:

a) ryzyko niewypłacalności emitenta – Spółka będzie ograniczała ryzyko niewypłacalności emitenta inwestując w wierzytelności podmiotów o dużej zdolności do obsługi zobowiązań oraz zabezpieczone hipoteką lub zastawem;

b) ryzyko stopy procentowej – jest związane ze zmianą cen instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej przy zmianie rynkowej stopy procentowej, Spółka zamierza ograniczać to ryzyko poprzez inwestycje w wierzytelności o krótkim terminie wymagalności;

c) ryzyko płynności – polega na braku możliwości sprzedaży w krótkim okresie instrumentów dłużnych po cenach odzwierciedlających realną wartość lokat.

8.1. Ryzyka związane bezpośrednio z charakterem Spółki.

Spółka narażona będzie na ryzyka związane z przeprowadzaniem samej emisji akcji Spółki, a następnie na ryzyko wiążące się z ograniczoną zbywalnością akcji.

8.2. Ryzyko prawnopodatkowe.

Zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu gospodarczego oraz w systemie podatkowym, mogą niekorzystnie wpływać na sytuacje Spółki. W takim wypadku Spółka narażona jest na możliwość ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na realizowane przez Spółkę stopy zwrotu z inwestycji w lokaty Spółki.

8.3. Ryzyko wyceny poszczególnych składników portfela.

Ze względu na fakt, iż w skład portfela będą wchodziły papiery wartościowe i inne prawa majątkowe nienotowane na GPW lub na regulowanym rynku pozagiełdowym, wycena poszczególnych składników portfela może odbiegać od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży. W celu zminimalizowania ryzyka, Spółka stosuje zasady wyceny zaopiniowane przez audytora jako zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

8.4. Ryzyko braku wpływu na zarządzanie Spółką.

Poza uprawnieniami wynikającymi z udziału w Walnym Zgromadzeniu, uczestnicy Spółki nie będą mieć wpływu na zarządzanie Spółką.

8.5. Ryzyko zmiany statutu.

Ewentualne zmiany statutu Spółki będą dokonywane w sposób i w granicach powszechnie obowiązującego prawa. Spółka nie przewiduje dokonywania zmian statutu w zakresie jego istotnych postanowień, jednakże nie można tego wykluczyć, w szczególności, jeżeli Spółka będzie przeprowadzała kolejne emisje akcji.

9. Czynniki zrównoważonego rozwoju. infoWyjaśnienieZamieszczenie informacji odnoszącej się do tzw. czynników zrównoważonego rozwoju jest obowiązkiem takich podmiotów jak FILAR Inwestycje.
Jednocześnie stoimy na stanowisku, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (art. 6 ust. 1 Rozporządzenia SFDR) są, w kontekście naszej działalności, nieznaczące i nie wpływają na zwrot z tytułu uczestnictwa w FILAR Inwestycje.

9.1. Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

9.2. Spółka uznaje, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia SFDR są nieznaczące i nie wpływają na zwrot z tytułu uczestnictwa w ASI.

9.3. Spółka nie posiada formalnej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, o której mowa w art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późń. zm., „Rozporządzenie SFDR”). Przyjęcie, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia SFDR, strategii uwzględniania w działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie jest obowiązkiem zarządzających ASI. Z przytoczonego, w zdaniu poprzednim, przepisu wynika wyłącznie obowiązek ujawnienia informacji na temat przyjętego podejścia i opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej, do czego Spółka zobowiązała się w ust. 9.5. poniżej.

9.4. Spółka nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późń. zm., „Rozporządzenie SFDR”). Ponadto, mając na uwadze regulacje zawarte w Artykule 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia SFDR, Spółka przedstawia poniżej uzasadnienie takiego postępowania. W odniesieniu do zagadnienia uwzględniania w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ich głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, art. 4 Rozporządzenia SFDR dopuszcza możliwość ich nieuwzględniania (art. 4 ust. 1. lit. b)), jednocześnie nakładając obowiązek jasnego uzasadnienia takiego postępowania oraz zamieszczenia go na stronie internetowej (zobowiązanie Spółki do zamieszczenia niniejszego znajduje się w ust. 9.5. poniżej). Powodem nieuwzględniania przez Spółkę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju są czynniki ekonomiczne wynikające z wczesnego etapu działalności. Na tym etapie Spółka uznaje za bezcelowe ponoszenie kosztów związanych z implementacją strategii (tj. koszty obsługi prawnej), o której mowa w art. 4 Rozporządzenia SFDR. Spółka jednak nie wyklucza możliwości opracowania takiej strategii w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.

9.5. Spółka zobowiązuje się do opublikowania na swojej stronie internetowej informacji zgodnie z art. 3 i 4 Rozporządzenia SFDR.

Spółka nie uwzględnia głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późń. zm., dalej jako „Rozporządzenie SFDR”). Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit b Rozporządzenia SFDR, Spółka zobowiązana jest do opublikowania jasnego uzasadnienia takiego postępowania, obejmujące w stosownych przypadkach informacje na temat tego, czy i kiedy zamierza brać pod uwagę takie niekorzystne skutki.