Zabezpieczenie inwestycji to podstawa

Wiemy, że nie ma Inwestycji bez ryzyka, dlatego oferujemy Inwestorom dodatkowe zabezpieczenie hipoteczne.

Oferowane zabezpieczenie powiązane jest z podpisywaną Umową Inwestycyjną i dotyczy zobowiązania do odkupu akcji przez ASI. Ustanowienie hipoteki nie eliminuje ryzyka inwestycyjnego.

Paweł Jeglicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej FILAR Inwestycje ASI

Stałe zyski w wysokości 12% rocznie!

Inwestycje jakich jeszcze w Polsce nie było!

FILAR Inwestycje ASI to pierwszy w Polsce, zarejestrowany w KNF, Alternatywny Fundusz Inwestycyjny1 wyspecjalizowany w inwestycjach na rynku pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Najprawdopodobniej jesteśmy również jedynym podmiotem, który oferuje zabezpieczenie wypłaty kapitału Inwestorów poprzez ustanowienie bezpośredniej2 hipoteki, co znacząco poprawia Ich sytuację. Osobną kwestią jest pośrednie zabezpieczenie wynikające z faktu inwestowania wyłącznie na rynku finansowania zabezpieczonego nieruchomością.

Inwestując środki naszych Inwestorów koncentrujemy się nie tylko na ich odpowiednim ulokowaniu i wygenerowaniu ponadprzeciętnej stopy zwrotu, ale również ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego.

1 – Filar Inwestycje stanowi zewnętrznie zarządzaną Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (w skrócie ASI) w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Zarządzającym jest FILAR Inwestycje sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Zarządzających ASI, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem PLZASI00394 (wpis mogą Państwo wyszukać na stronie: https://zasi.knf.gov.pl/index.html)

2 – Ustanawiana hipoteka (hipoteka na nieruchomości / wierzytelności hipotecznej) wynika z zawieranej Umowy Inwestycyjnej, w której ASI zobowiązuje się do odkupu akcji Inwestora na koniec okresu Inwestycji. Ogół Inwestorów reprezentuje administrator hipoteki powołany zgodnie z art. 682 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu „Administrator hipoteki zawiera umowę o ustanowienie hipoteki oraz wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek wierzycieli, których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem…”. Należy mieć na uwadze, że nawet ustanowienie hipoteki na nieruchomości nie daje pełnej gwarancji odzyskania środków, ani nie eliminuje ryzyka inwestycyjnego.

Oblicz potencjalną stopę zwrotu

Two columns
Pionowo
Poziomo
Kalkulator inwestycji
Podsumowanie
Nazwa Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Obliczenia mają charakter poglądowy. Decyzji o dokonaniu inwestycji nie powinno podejmować się wyłącznie na podstawie przedstawionych obliczeń i należy zapoznać się z dokumentami przedstawionymi przez Zarządzającego w tym m.in. Polityką i Strategią Inwestycyjną oraz Dokumentem Informacyjnym, a także rozważyć ryzyka, konsekwencje prawne i podatkowe.

Często zadawane pytania przez inwestorów

Co dają Inwestorom ustanowione zabezpieczenia?
Ustanowione na rzecz Inwestorów zabezpieczenia pozwalają, po upływie terminu inwestycji (termin odkupu akcji przez ASI), między innymi na żądanie spłaty ich inwestycji bezpośrednio przez dłużnika Instytucji Pożyczkowej lub przeprowadzenie licytacji nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka (hipoteka na wierzytelności hipotecznej – subintabulat lub hipoteka na nieruchomości). Dokładny mechanizm opisany jest w zakładce Baza Wiedzy.

Warto wspomnieć, że wartości nieruchomości, stanowiących podstawę zabezpieczenia, znacząco przekraczają wartość ustanawianych hipotek, co powoduje, że standardowe wahania cen nieruchomości nie wpływają na poziom zabezpieczenia.

W jakiej formie dokonywana jest inwestycja?
Inwestycja polega na objęciu akcji FILAR Inwestycje ASI i podpisaniu zabezpieczonej hipotecznie umowy inwestycyjnej, w ramach której nasz podmiot zobowiązuje się do wypłaty Inwestorowi kwartalnej premii oraz odkupu akcji na koniec okresu inwestycji. (Model BUY – SELL BACK).

Jakie są limity inwestycji?
Maksymalna kwota inwestycji wynosi 4 miliony złotych i wynika z ograniczenia daną emisją akcji ASI. Kwota ta spada wraz z zapisami kolejnych Inwestorów.

Minimalna kwota inwestycji to ok. 260 tysięcy złotych – jest ona efektem przepisów, które weszły w życie 29.09.2023 r. i określiły dolną granicę inwestycji klienta profesjonalnego na równowartość kwoty 60 tysięcy Euro.
Z racji tego, że każda emisja ograniczona jest tylko do ok. 15. Inwestorów, zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego już teraz i zadbania o swoje miejsce w tym elitarnym gronie. Dbając o dobro inwestorów i prawidłowe lokowanie powierzonego kapitału Filar Inwestycje ASI nie planuje zwiększać emisji.

Dlaczego warto wybrać FILAR Inwestycje ASI?

Poniżej przedstawiamy 11 filarów naszych inwestycji – są to najczęstsze powody, dla których Inwestorzy wybierają właśnie nas.

Realne zabezpieczenie

W FILAR Inwestycje ASI Inwestorzy uzyskują zabezpieczenie hipoteczne już od pierwszego dnia inwestycji (Zabezpieczenie hipoteczne Umowy Inwestycyjnej – odkup akcji). Wielu inwestorów inwestując np. w firmy deweloperskie nie zastanawia się nad realnym poziomem zabezpieczenia, który na początku budowy może sięgać zaledwie kilku procent i stopniowo rosnąć do momentu jej zakończenia. Co więcej, często jest to tylko zabezpieczenie pośrednie wynikające wyłącznie z faktu posiadania przez Inwestora udziałów w spółce celowej, co może być nieefektywne w przypadku upadłości takiej spółki. W FILAR Inwestycje wygląda to zupełnie inaczej. O dokładnym modelu funkcjonowania inwestycji możesz przeczytać w zakładce Baza Wiedzy.

Oferowane zabezpieczenie hipoteczne opiewające na pełną wysokość wpłacanego kapitału nie eliminuje ryzyka inwestycyjnego, za to wpływa na poprawę sytuacji Inwestorów. W skrajnych przypadkach, również pomimo ustanowienia ww. zabezpieczenia, Inwestor może być narażony na straty.

Stabilny model biznesowy

Skupiamy się wyłącznie na branży pożyczkowej, bo nie tylko dynamicznie się rozwija, ale również odporna jest na wahania koniunktury, na co wskazują między innymi badania Biura Informacji Kredytowej.

Dzięki koncentracji na podmiotach oferujących finansowanie zabezpieczone nieruchomościami, znacząco redukujemy ryzyko nieodzyskania pożyczonych przez nie środków, a tym samym dbamy o stabilność przepływów pieniężnych. Ograniczamy również wielkość emisji akcji podchodząc do tej kwestii z należytą ostrożnością, dokładając wszelkich starań, aby środki inwestorów były niezwłocznie ulokowane.

Poziom wyników finansowych generowanych przez Spółkę uzależniony jest od koniunktury makroekonomicznej. Zawsze istnieje ryzyko związane z pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Negatywne zjawiska makroekonomiczne występujące w kraju i zagranicą mogą niekorzystnie wpłynąć na przychody z lokat Spółki.

Zarządzanie Ryzykiem

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, niezależnie czy mówimy o lokacie w banku, inwestycji w grunty, obligacjach skarbowych, akcjach czy kryptowalutach. Nie ma inwestycji nieobarczonych ryzykiem i naszym zdaniem powinniśmy się wystrzegać każdego, kto twierdzi inaczej. Jednak świadomość istniejących zagrożeń pozwala na odpowiednie zarządzanie kapitałem i minimalizację ryzyka.


Jak powiedział Mark Twain “To nie niewiedza pakuje nas w kłopoty, tylko to, co błędnie uważamy za pewne.”, dlatego nieustannie analizujemy zagrożenia i dokładamy starań, aby znaleźć na nie odpowiednią odpowiedź. Więcej informacji o ryzykach mogą Państwo znaleźć w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego.

Korzyści podatkowe

Zgodnie z aktualnymi przepisami (stan prawny na styczeń 2024) Inwestorzy mają możliwość odliczenia od podstawy obliczania podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej (ASI) lub w spółce kapitałowej, której ma dotyczyć inwestycja. Limit ulgi wynosi 250 000 zł w roku podatkowym (art. 26hc ustawy o PIT). Szczegóły dotyczące możliwości skorzystania z ulgi i jej ewentualnej wysokości mogą Państwo uzyskać korzystając z usług doradcy podatkowego. Możliwość skorzystania z ulgi uzależniona jest od spełnienia wymogów ustawowych.

Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu gospodarczego oraz w systemie podatkowym, mogą niekorzystnie wpływać na sytuacje Inwestorów i Spółki.

Zewnętrzna kontrola i nadzór

Z racji tego, że FILAR Inwestycje ASI jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną w rozumieniu ustawy o Funduszach Inwestycyjnych i Zarządzaniu Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi, jest podmiotem regulowanym, zaś Zarządzający jako podmiot wpisany do rejestru ZASI podlega nadzorowi ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej o nadzorze nad ZASI Wiedzy.

Ponadto, pewnego rodzaju pieczę nad prawidłowością obrotu akcjami sprawuje zewnętrzny podmiot, którym w przypadku Filar Inwestycje ASI jest renomowany Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie.

W FILAR Inwestycje powołana jest też Rada Nadzorcza, sprawująca kontrolę nad prawidłowością działań Zarządu Filar Inwestycje ASI.


Spółka, bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, podejmuje samodzielnie decyzje o dokonywaniu poszczególnych inwestycji. Inwestorzy nie posiadają bezpośredniego wpływu na zarządzanie Spółką.

Doświadczenie

Alternatywna Spółka Inwestycyjna Filar Inwestycje ASI została stworzona przez osoby, które posiadają bogate doświadczenie na rynku pożyczek hipotecznych, odpowiedzialnych m.in. za stworzenie renomowanego Funduszu Hipotecznego FILAR sp. z o.o. będącego Instytucją Pożyczkową wpisaną do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podmiot ten, działając od kilku lat na rynku pożyczek hipotecznych, osiąga znakomite wyniki finansowe będąc jednocześnie pionierem niektórych rozwiązań w branży pożyczkowej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dotychczasowa działalność podmiotu aż do końca 2023 roku była finansowana wyłącznie ze środków własnych założycieli, co stanowi dowód skuteczności przyjętej strategii biznesowej.


Doświadczenie poszczególnych osób ani wcześniejsze wyniki spółek portfelowych czy samego ASI nie gwarantują osiągnięcia takich samych rezultatów obecnie ani w przyszłości.

Transparentna Polityka i Strategia Inwestycyjna

Każda Alternatywna Spółka Inwestycyjna, w tym nasza, ma obowiązek działania zgodnie z zatwierdzoną wcześniej Polityką i Strategią Inwestycyjną. Te i inne materiały mogą Państwo sprawdzić na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty.

Spółka nie przewiduje dokonywania zmian statutu w zakresie jego istotnych postanowień, jednakże nie można tego wykluczyć, w szczególności, jeżeli Spółka będzie przeprowadzała kolejne emisje akcji (ryzyko zmiany statutu).

Stopa Zwrotu

Połączenie wysokiej prognozowanej stopy zwrotu i pozostałych elementów naszych inwestycji, w tym zabezpieczenia hipotecznego, sprawia, że jest to inwestycja absolutnie niepowtarzalna.

Mając na uwadze występujące ryzyka inwestycji, ASI nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.

Przewidywalność

Umowy inwestycyjne są zawierane na okres 1,5 roku lub wielokrotność tego okresu. Odsetki wypłacane są co 3 miesiące na konto Inwestora, zaś my zobowiązujemy się do odkupu wszystkich posiadanych przez Inwestora akcji na koniec okresu inwestycji (model buy – sell back).

Bezpieczeństwo prawne

Nie ulega wątpliwości, że podmiotami uprawnionymi do oferowania inwestycji są podmioty, posiadające zezwolenia, licencje lub wpisane do odpowiednich rejestrów prowadzonych przez organy nadzoru. Pozostała działalność, choć dozwolona może rodzić uzasadnione zastrzeżenia m.in. ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Dlatego też, działając zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi i ograniczając ryzyko prawne, oferujemy inwestycje w ramach podmiotu regulowanego jakim jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna.

Uczciwość i etyka w biznesie

Są to elementy dla nas niezwykle istotne, które stanowią niezbędny fundament działania w branży finansowej. Od zawsze kierujemy się zasadami etyki i uczciwością, budując markę FILAR Inwestycje ASI i zyskując zaufanie Inwestorów, Klientów i Partnerów biznesowych.

Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z dokumentami przedstawionymi przez Zarządzającego (Filar Inwestycje sp. z o.o.) w tym m.in. Polityką i Strategią Inwestycyjną oraz Dokumentem Informacyjnym oraz rozważyć ryzyko, konsekwencje prawne i podatkowe. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat ryzyka inwestycyjnego.

Jak FILAR Inwestycje ASI wypada na tle innych inwestycji alternatywnych?

Przewidywana stopa zwrotu

Okres Inwestycji

Forma inwestycji

Zabezpieczenia na rzecz inwestorów

Regulacje dotyczące działalności Inwestycyjnej

Polityka i Strategia Inwestycyjna

Weryfikacja Zarządu przez organ nadzoru (Kontrola pod kątem m.in. niekaralności, posiadania odpowiednich kwalifikacji etc.)

Dodatkowe uwagi

Inwestycja bezpośrednia w jedną z firm działających na rynku pożyczkowym

Przewidywana stopa zwrotu

10 % - 14% (zależnie od okresu, 14% przy inwestycji na okres wynoszący min. 3 lata)

Okres Inwestycji​

1 – 3 lat

Forma inwestycji​

Pożyczka lub weksel inwestycyjny

Zabezpieczenia na rzecz inwestorów

"W przypadku osób fizycznych – brak; W przypadku osób prawnych – tzw. „weksel inwestycyjny” – więcej o tej formie mogą Państwo przeczytać w zakładce Rynek"

Regulacje dotyczące działalności Inwestycyjnej

Brak

Polityka i Strategia Inwestycyjna​

Brak informacji odnośnie posiadania przez niniejszy podmiot formalnej strategii, przy czym nawet w przypadku posiadania takowej może ona być dowolnie zmieniana przez organy spółki

Weryfikacja Zarządu przez organ nadzoru (Kontrola pod kątem m.in. niekaralności, posiadania odpowiednich kwalifikacji etc.)

Brak weryfikacji

Dodatkowe uwagi

W przypadku tzw. weksli inwestycyjnych, forma ta budziła wiele zastrzeżeń ze strony KNF i UOKIK.

Inwestycja w popularnego dewelopera​

Przewidywana stopa zwrotu

Ok. 10%

Okres Inwestycji​

1,5 – 2 lata​

Forma inwestycji​

Zakup udziałów w spółce celowej – więcej o tej formie w zakładce Bezpieczeństwo Inwestycji

Zabezpieczenia na rzecz inwestorów

Brak

Regulacje dotyczące działalności Inwestycyjnej

Brak

Polityka i Strategia Inwestycyjna​

Brak informacji odnośnie posiadania przez niniejszy podmiot formalnej strategii, przy czym nawet w przypadku posiadania takowej może ona być dowolnie zmieniana przez organy spółki

Weryfikacja Zarządu przez organ nadzoru (Kontrola pod kątem m.in. niekaralności, posiadania odpowiednich kwalifikacji etc.)

Brak weryfikacji

Dodatkowe uwagi

Spółki Deweloperskie często oferują swoim Inwestorom udziały w tzw. spółkach celowych. W niektórych przypadkach zabezpieczenie to może być niewystarczające. Więcej o tej formie mogą Państwo znaleźć na naszym kanale YouTube w odc. 2.

FILAR Inwestycje ASI

Przewidywana stopa zwrotu

12-14 % (Wartość oferowanej premii w związku z zawieraną Umową Inwestycyjną. Aktualnie spółka nie planuje wypłaty dywidendy – zysk przeznaczany na kapitał zapasowy w celu zwiększania stabilności podmiotu)

Okres Inwestycji​

1,5 roku lub wielokrotność tego okresu

Forma inwestycji​

Zakup akcji w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej

Zabezpieczenia na rzecz inwestorów

Hipoteka na nieruchomości lub wierzytelności hipotecznej

Regulacje dotyczące działalności Inwestycyjnej

Działalność regulowana przez Ustawę o Funduszach Inwestycyjnych i Zarządzaniu Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi

Polityka i Strategia Inwestycyjna​

Polityka i Strategia Inwestycyjna są elementem Statutu ASI i zostały przedstawione KNF na etapie procesu rejestracji

Weryfikacja Zarządu przez organ nadzoru (Kontrola pod kątem m.in. niekaralności, posiadania odpowiednich kwalifikacji etc.)

Przejście pozytywnej weryfikacji jest warunkiem koniecznym do dokonania wpisu podmiotu do Rejestru Zarządzających ASI

Dodatkowe uwagi

-

UWAGA! Informacje dotyczące Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego podane są wyłącznie w celu przedstawienia stanu faktycznego i nie stanowią rekomendacji ze strony niniejszych organów.

Dołącz do ekskluzywnego grona Inwestorów FILAR Inwestycje ASI

Jeżeli zależy Państwu na inwestycji na stabilnym rynku i jednocześnie zabezpieczonej, to zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w zakładce ZAINWESTUJ.

Nasz Specjalista z chęcią omówi szczegóły inwestycji, opowie o uwarunkowaniach rynkowych, a także chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Nie udało się Państwu zapisać na aktualną emisję? Warto przesłać zgłoszenie już dziś, aby nie przegapić kolejnej okazji na nabycie akcji FILAR Inwestycje ASI.